top of page

ความเชี่ยวชาญของเรา

Image by Carlos Muza

การให้บริการทางด้านบัญชี

เราสามารถตรวจสอบและยื่นเอกสารรายได้ (สำเนาสลิปการจ่ายเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) ตรวจสอบและยื่นเอกสารค่าใช้จ่าย (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จการจัดส่ง ใบสั่งซื้อ ฯลฯ) การตรวจสอบบัตรกำนัลวารสารเพื่อปรับโครงสร้างการบัญชี การจัดเตรียมใบกระทบยอดธนาคารการตรวจสอบตรวจสัญญาใช้เงินทั้ง  แบบ และในรายการ P/N (ถ้ามี)  ดำเนินการจัดทำ และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคา จัดการการลงรายการบัญชีลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บัญชีลักษณะปานกลาง สร้างรายงานทางด้านการเงินงบทดลองกำไรขาดทุนงบดุลและรายละเอียดอื่นๆที่รองรับ

Image by Kelly Sikkema

บริการด้านภาษี

เราให้บริการตรวจสอบเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภ.ง.ด 1, ภ.ง.ด 3 ภ.ง.ด 53 (ก่อนบันทึกในแง่ของการบัญชี); ตรวจสอบเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) - ภ.พ.30 ภ.พ.36 และรายงานการซื้อและรายงานการขาย (ก่อนบันทึกในแง่ของการบัญชี); จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล – ภ.ง.ด 51 และยื่นต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคม (สำหรับครึ่งปีแรก) เตรียมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี – ภ. ง. ด. 50 แล้วยื่นต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 28 พ.ค.  เตรียมส.บช. 3 และรายชื่อผู้ถือหุ้นและยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

Image by Cytonn Photography

การควบรวมกิจการ

เราสามารถยกร่างข้อตกลง สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ เช่นเอกสารซื้อขายหุ้น, สัญญาซื้อขายทรัพย์สินบริษัท, สัญญาการค้าร่วมและสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น ร่างสัญญาปรับปรุงฉบับใหม่ให้กับสัญญาเดิม ร่างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ ขาย, ซื้อ, ให้เช่า และการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ให้คำแนะนำด้านภาษีและธุรกรรมต่างๆในทางพาณิชย์ โดยเฉพาะในด้านของทรัพย์สินทั่วไป, หุ้น, การครอบครองที่ดินและสัญญาซื้อขาย/ให้เช่า

Image by Gerson Repreza

บริการให้คำปรึกษาด้านโรงแรม รีสอร์ท และการท่องเที่ยว

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโรงแรมและการท่องเที่ยวทุกด้าน รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสัญญาก่อสร้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเจรจาข้อตกลงการจัดการโรงแรม

Image by Bill Oxford

การดำเนินคดีและอนุญาโตตุลาการ

เราให้บริการการดำเนินการดำเนินคดีในศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลาย และศาลปกครอง การดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ดำเนินการการขออนุญาโตตุลาการภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการไทยหรือภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเช่น ICC หรือ UNCITRAL

Image by Boxed Water Is Better

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ และความรับผิดภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรและต่อสู้คดีที่โต้แย้งกัน ร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและแฟรนไชส์

Image by Stephen Dawson

บริการตรวจสอบบัญชี

เราสามารถให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัท การบริการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การให้คำแนะนำด้านการควบคุมภายใน บริการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบการเงินและงบประมาณในอนาคต, การตรวจสอบสำหรับรายงานอื่นๆ, การตรวจสอบตามกฎหมาย และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

Image by Martha Dominguez de Gouveia

เงินเดือน / บริการประกันสังคม

จัดทำและส่งเอกสารประกันสังคมภายใน 15-25 ของเดือน (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประกันสังคมไทยจะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน)

Image by Sharon McCutcheon

การธนาคารและความปลอดภัย

เราสามารถเป็นตัวแทนของผู้ให้กู้ หรือผู้กู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรการทางด้านเงินกู้ การร่างสัญญาเงินกู้และสินเชื่อการค้ำประกันการจำนอง การจำนำ การโอนกรรมสิทธิ์ และข้อตกลงการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ การลงทะเบียนข้อตกลงการรักษาความปลอดภัยการให้คำปรึกษาแก่ธนาคารต่างประเทศหรือสถาบันทางการเงินที่ต้องการจะตั้งสำนักงานสาขา หรือสำนักงานตัวแทน หรือผู้ที่ต้องการประกอบกิจการการปล่อยสินเชื่อในประเทศไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการประกอบธุรกิจธนาคารหรือเกี่ยวกับด้านการเงิน

Image by rupixen

บริการให้คำปรึกษาด้านล้มละลายและการปรับโครงสร้างหนี้

ให้คำปรึกษาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรือปรับโครงสร้างหนี้ของนิติบุคคล การเจรจาระหว่างคู่สัญญาและการร่างข้อตกลงการปรับโครงสร้างโดยความสมัครใจ กระบวนการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายในนามของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

Image by Helloquence

บริการด้านกฎหมายการเก็บภาษี

ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าอากรแสตมป์ อากรสรรพสามิต, และภาษีอื่นๆ เราสามารถเป็นตัวแทนผู้เสียภาษีอากรในกระบวนพิจารณาต่อศาล สรรพากร และอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาภาษีซ้อน ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการวางแผนโครงสร้างและการแก้ปัญหาภาษีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Image by Daniel McCullough

บริการเลขานุการบริษัท

เราทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทให้กับบริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง และดำเนินงานดังกล่าวให้กับบริษัทข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการร่างคำบอกกล่าว และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัททั้งหมด

Image by Helloquence

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

เรารับให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเงินแก่บริษัทต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนตลอดทุกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ จากที่ประสบการณ์ของเรากับบริษัทกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย เรามีความสามารถเหนือขั้นที่จะให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขที่จำเป็นแก่ลูกค้า และเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Image by Sebastian Pichler

กฎหมายธุรกิจและการค้า

ให้คำแนะนำในการจัดตั้ง และการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน และนิติบุคคลอื่นๆโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดความเป็นเจ้าของในธุรกิจของชาวต่างชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นๆ ให้คำแนะนำในการสมัครขอรับสิ่งจูงใจต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันอื่นๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชี

Image by Daniel McCullough

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

เราสามารถเป็นตัวแทนของผู้ขาย ผู้พัฒนา และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ทั้งในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม รวมถึงอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมอาคารสำนักงาน และอาคารอพาร์ตเมนต์ ดำเนินการร่างสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลิสซิ่ง ร่างสัญญาก่อสร้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความยินยอมในการวางแผนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นสำหรับโรงงานและธุรกิจเชิงพาณิชย์อื่นๆ

Image by Austin Distel

บริการให้คำปรึกษาด้านโทรคมนาคม,ไอที และอีคอมเมิร์ซ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีและข้อจำกัดในการที่จะเป็นเจ้าของในธุรกิจดังกล่าวในต่างประเทศ ร่างสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคมนาคม และไอทีให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว

Image by sol

บริการด้านกฎหมายแรงงาน

เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร่างสัญญาจ้างงาน สัญญาบริการ สัญญาบริการกรรมการ และสัญญาที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกจ้างความรับผิดในค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

Image by Kelly Sikkema

บริการการแปลเอกสาร

ไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

bottom of page