top of page

Our Selected Lawyers

NOPPADON PHOLHERM

ทนายความ/กรรมการ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • กรรมการบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 • กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 • ที่ปรึกษาพิเศษของ อเบอร์ ลอว์

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต เอกกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายน้ำมันและก๊าซ มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เนติบัณฑิตไทย

 • ทนายความไทย

 

ประสบการณ์

 • ธุรกรรมระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการ การธนาคารและการเงิน สัญญา การจัดตั้งบริษัทและกฎหมายแพ่ง การจัดเก็บภาษีปิโตรเลียมและก๊าซ และการดำเนินคดีทั่วไป

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

PSIN SINDHUPACHI

ทนายความ/ผู้ดำเนินคดี

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • พันธมิตรที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • การประกอบวิชาชีพของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ทนายความบริการรับรองเอกสาร

 • กรรมการสอบสวนจริยธรรมทนายความ 

 

ประสบการณ์

 • หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • AGO ทั่วโลก (ภาครัฐ) องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. 

 • จัดอบรมกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์กับองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

 • จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย. 

 • อาจารย์ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 • อาจารย์ด้านกฎหมายลอจิสติกส์สำหรับองค์กรท้องถิ่น จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สวทช.). 

 • คอลัมนิสต์กฎหมายคาวบอย

 • คณะอนุกรรมการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2556.

 • คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลตรวจสอบผลการเลือกตั้งนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559

 • เชี่ยวชาญคดีแพ่งและอาญา. 


ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

ADILUCK HIRUNMITANAKORN

ทนายความ/นักกฎหมาย/ที่ปรึกษากฎหมาย

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • ทนายความในสำนักงาน/ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความแก้ต่างคดีในศาล ที่ อเบอร์ กรุ๊ป (ABER GROUP)

 • ทนายความในสำนักงาน/ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด หรือ ไอบีซี (International Business Consultancy or IBC)

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • น.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รุ่นปีการศึกษา 2558)

 • ทนายความใบอนุญาต

 • ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ Notarial Service Attorney (NSA)

 

ประสบการณ์

 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์มหภาค อนุพันธ์ สกุลเงินดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล

 • คดีแพ่งและอาญา รวมทั้งขั้นตอนการประกันตัว

 • คดีมโนสาเร่

 • คดีการค้าระหว่างประเทศ

 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา (การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า)

 • กฎหมายการเงิน กฎหมายภาษีอากร การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายบริษัท ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และการร่างสัญญา


ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

WALLOP BOONBUTRA

ทนายความอาวุโส

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • ที่ปรึกษาเฉพาะของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด 

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ทนายความไทย

 

ประสบการณ์

 • คดีแพ่งและอาญา

 • การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทแรงงาน

 • อสังหาริมทรัพย์

 • ข้อพิพาทด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม

 

ภาษา

 • ไทย

NOPPHAROEK YIMRUNGROEK

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ)

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

 • ทนายความไทย

 

ประสบการณ์

 • การจัดตั้งบริษัทและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทแรงงาน

 • กฎหมายอาญา คดีแพ่งและพาณิชย์

 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • สัญญา

 • กฎหมายครอบครัวและมรดก

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

SUPASITA KONGSEMA

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 • ทนายความไทย

 

ประสบการณ์

 • การจัดตั้งบริษัทและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทแรงงาน

 • อสังหาริมทรัพย์

 • คดีทั่วไป

 

ภาษา

 • ไทย อังกฤษ และจีน

PANUPONG YOKSUPPAKUL

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ,คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายมอเรอร์, มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (สหรัฐอเมริกา)

 

ประสบการณ์

 • การจัดตั้งบริษัทและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 • สัญญาทั่วไป

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ 

TEERAKARN NOICHIAUM

ทนายความทางด้านภาษี

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • กรรมการบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ทนายความชาวไทย เชี่ยวชาญพิเศษด้านการร่างสัญญาทางการค้า การก่อสร้างและการธนาคารและการเงิน รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและภาษีในประเทศและระหว่างประเทศ

 

ประสบการณ์

 • ศูนย์วิจัยภาษี และ เบเคอร์ ทิลลี่ แท็กซ์

 • ได้รับใบรับรองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับจาก WIPO เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุญาโตตุลาการ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการวางแผนภาษีระหว่างประเทศของ IBFD และรายได้แบบพาสซีฟ นอกจากนี้ บทความที่ขยายเพิ่มเติมของเขาในหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล: เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” ยังได้รับผ่านเป็นส่วนหนึ่งของ อนุปริญญาขั้นสูงด้านการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ ของ สถาบันชาร์เตอร์แห่งการจัดเก็บภาษีและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

VARICH AMORNCHATCHAWANKUL

ทนายความในสายงานว่าความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หัวหน้าแผนกคดีความ ณ ไอบีซี

 • อดีตเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เนติบัณฑิต

 • ทนายความไทย

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

SIRIN KLANGRAHD 

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หัวหน้าแผนกคดีความ ณ ไอบีซี

 • อดีตเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ใบอนุญาตว่าความ

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

SASEE UTHAI

ทนายความ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 • กรรมการผู้จัดการของ เอส อินเทลลิเจนซ์ เอนเทลเลกชัวร์ พร๊อพเพอร์ที (“SIIP”)

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต เอกทรัพย์สินทางปัญญา โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย นิว แฮมป์เชียร์ (เดิมศูนย์กฎหมายแฟรงคลิน เพียร์ซ) นิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 • เนติบัญฑิตไทย

 • ทนายความไทย

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013 ของ ศูนย์กฎหมายแฟรงคลิน เพียร์ซ สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง: การปฏิบัติระหว่างประเทศและการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา ณ เนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

ประสบการณ์

 • Sasee เป็นทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระยะเวลากว่า 12 ปีที่ Sasee ได้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องแก่ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ดำเนินงานในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก

 • Sasee สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ (เดิมคือ ศูนย์กฎหมายแฟรงคลิน เพียร์ซ) ซึ่งเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองให้เป็นทนายความดาวรุ่งด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดย ทนายความชั้นนำของเอเชีย ในปี 2018

 

ภาษา

 • ไทยและอังกฤษ

WAN-CHUN (WENDY) WU 吳婉純

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หุ้นส่วนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 • หุ้นส่วนของอเบอร์ ลอว์

การศึกษาและใบอนุญาต

 • ทนายความออสเตรเลีย

 • เจ้าหน้าที่ความยุติธรรมของสันติภาพ (ได้รับการรับรอง)

 • ปริญญาโทสาขาธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

 • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

 

ประสบการณ์

 • เวนดี้เป็นทนายความชาวออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับและเป็นเจ้าหน้าที่ความยุติธรรมแห่งสันติภาพ โดยเชี่ยวชาญในการร่าง/ตรวจสอบสัญญาและเรื่องระหว่างประเทศ

 

ภาษา

 • จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย

HSUANYEH CHANG

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ปัญญาระหว่างประเทศ

 • ทรัพย์สิน กฎหมายปกครอง

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยซัฟโฟล์ค, บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์

 • ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์ก, นิวยอร์ก

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจุงหยวน, ไต้หวัน

 • AA อังกฤษ/เยอรมัน มหาวิทยาลัยภาษาเวนเซา เออร์ซูลีน ไต้หวัน

 

ใบอนุญาต

 • แมสซาชูเซตส์ นิวยอร์ก

 • ศาลแขวงสหรัฐประจำรัฐแมสซาชูเซตส์

 • ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐ (CAFC)

 • ศาลฎีกาสหรัฐ

 • สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)

 

ประสบการณ์

 • การจัดเตรียมและการดำเนินคดีสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

 • กระบวนการภายหลังการให้ทุน

 • คดีสิทธิบัตร

 • การอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น

 • กฎหมายปกครอง

 • กลยุทธ์ด้านสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญาภายในบริษัทและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

 • การออกใบอนุญาตในทรัพย์สินทางปัญญา

 • การออกแบบรอบสิทธิบัตรของคู่แข่ง

 • ฝึกอบรมวิศวกร R&D เกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายสิทธิบัตร

 

ภาษา

 • จีน อังกฤษ เยอรมัน

TOSHIHIDE ISOBE

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หุ้นส่วนผู้จัดการของ แอดวานซ์ ลอว์

 • นักบัญชีทางด้านภาษี

 

การศึกษาและใบอนุญาต

 • มหาวิทยาลัยโซเฟีย

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชูโอะ

 

ใบอนุญาต

 • เนติบัณฑิตยสภา Dai-Ichi Tokyo หมายเลข 38698

 • ทนายความภาษีโตเกียวหมายเลข 135888

 • ทนายความสิทธิบัตรเลขที่ 21875

 

ประสบการณ์

 • ทนายความกฎหมายต่างประเทศของไต้หวัน

 • ปรึกษากฎหมายต่างประเทศแห่งสถาบันกฎหมายเส้นทางสายไหม

 • ทนายความด้านกิจการการแพทย์แห่งโตเกียวครั้งที่ 1

 • คณะกรรมการวิจัย

 

ภาษา

 • ญี่ปุ่นและอังกฤษ

MICHAEL HSU

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หุ้นส่วนของ แอดวานซ์ ลอว์ (กฎหมายต่างประเทศ)

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงฉือ (NCCU)

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

 • คณะนิติศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยโตเกียว

 

ใบอนุญาต

 • เนติบัณฑิตยสภา Dai-Ichi Tokyo หมายเลข G1085

 • เนติบัณฑิตยสภาไต้หวัน

 

หนังสือและเอกสารการวิจัย

 • “การที่ราคาหุ้นตกก่อนการค้นพบข้อความเท็จและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างข้อความเท็จ” – ศาลแขวงโตเกียว (2019)

 • “ข้อกำหนดในการชำระค่าปรับและคำสั่งสำหรับการบรรยายเท็จ” – ผู้พิพากษาภาคพื้นดินของโตเกียว Heise 26 (2017)

 

ภาษา

 • จีน อังกฤษ และญี่ปุ่น

RYAN LIN 

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หุ้นส่วนบริษัทกฎหมาย หลิน-ไช่

 • หุ้นส่วนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

 

ใบอนุญาต

 • เนติบัณฑิตยสภาไต้หวัน

 

ประสบการณ์

 • คดีแพ่งและอาญา

 • กฎหมายอาญาทางการเงิน

 • ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้างและการดำเนินคดี

 • กฎหมายครอบครัว

 • กฎหมายบริษัทและการค้า

 • การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทแรงงาน

 • อสังหาริมทรัพย์

 

ภาษา

 • อังกฤษและจีน

LILITH TSAI

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • หุ้นส่วนบริษัทกฎหมาย หลิน-ไช่

 • ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส คอนซัลแทนซี จำกัด

 • อาจารย์ภาคบรรยายกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • อดีตเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำกับการเงิน

การศึกษาและใบอนุญาต

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป (สาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ)

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายสาธารณะ)

 

ใบอนุญาต

 • เนติบัณฑิตยสภาไต้หวัน

 

ประสบการณ์

 • คดีแพ่งและอาญา

 • กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

 • กฎหมายคุ้มครองทางการเงิน

 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • กฎหมายครอบครัว

 • การจัดตั้งบริษัทและการค้า

 • การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทแรงงาน

 • กฎหมายครอบครัว

 • กฎหมายเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

 

ภาษา

 • อังกฤษและจีน

KUNCHOU TSAI

ทนายความ

คำอธิบายการปฏิบัติหน้าที่

 • อนุญาโตตุลาการ, คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน (CIETAC)

 • อนุญาโตตุลาการทางด้านการเงิน, สมาคมอนุญาโตตุลาการชาวจีน ณ ไทเป (CAA)

 • รองประธานคณะกรรมการกฎหมายการเงินและเศรษฐกิจ เนติบัณฑิตยสภาไต้หวัน

 • ประธานและที่ปรึกษากฎหมาย สโมสรเบิร์กลีย์แห่งไต้หวัน (บทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าเขตเลือกตั้ง ยูซี เบิร์กลีย์)

 • ประธานและที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมศิษย์เก่า ยูซีแอล ไต้หวัน (กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนอย่างเป็นทางการ)

 • ประธาน บริติช ชีฟนิ่ง ศิษย์เก่าไต้หวัน (นักวิชาการชีฟนิ่งแห่งสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพแห่งสหราชอาณาจักร)​

การศึกษาและใบอนุญาต

 • ปริญญาเอก ผู้สมัครมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงฉือ

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (ลอนดอน สหราชอาณาจักร)

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ชวงหยวน คริสเตียน (เถาหยวน, ไต้หวัน)

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (ไทเป ไต้หวัน)

 

ใบอนุญาต

 • เนติบัณฑิตยสภา ประจำ ไต้หวัน (2007)

 • ตัวแทนสิทธิบัตรไต้หวัน (2008)

 • สมาชิกของสถาบันชาร์เตอร์อนุญาโตตุลาการเร่งการฝึกอบรมเส้นทาง (2012)

 • อนุญาโตตุลาการทางการเงิน, สมาคมอนุญาโตตุลาการจีน, ไทเป (2016) 

 • ผ่านการรับรองจาก การสอบผู้พิพากษาแห่งชาติของไต้หวัน (2003) และ โครงการอบรมกระบวนการยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม 2004) ด้วยเกียรตินิยม

 

ประสบการณ์

 • ระเบียบการธนาคารและการเงิน 

 • การเงินและบรรษัทภิบาล

 • การควบรวมกิจการ

 • หลักทรัพย์และตลาดเงินทุน

 • การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนต่างประเทศ

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นส่วนตัว

 

ภาษา

 • จีน (จีนกลางและไต้หวัน)

 • อังกฤษ (คล่องแคล่ว)

 • ภาษาญี่ปุ่น (JLPT N2)

bottom of page